Usługi dodatkowe

Usługi dodatkowe 2017-08-10T16:59:40+00:00

Zwrot VAT na materiały budowlane:

Podatnikom, którzy po 1 maja 2004 r. nabyli na podstawie faktur VAT niektóre materiały w związku z budownictwem mieszkaniowym przysługuje zwrot części podatku VAT zawartego w cenie nabywanych towarów. Zwrot podatku VAT (VZM-1) przysługuje osobom fizycznym nabywającym towary w związku z:

  • budową budynku mieszkalnego lub jego części lub budową budynku, w którym posiada się udział we współwłasności lub współdysponowaniu,
  • nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową(przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny, remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego lub ich części materiały budowlane, których stawka podatku VAT po dniu 30 kwietnia 2004 r. wzrosła z 7{f7377e68e5d230876af11182c9ae28f9d6d2a092e7337cfe316d223acd9147cc} na 22{f7377e68e5d230876af11182c9ae28f9d6d2a092e7337cfe316d223acd9147cc} lub wyższą (obecnie 23{f7377e68e5d230876af11182c9ae28f9d6d2a092e7337cfe316d223acd9147cc}).

Wnioski VZM-1 z załącznikami

  • kopie faktur dokumentujących poniesione wydatki za materiały budowlane,

  • kopia pozwolenia na budowę, jeżeli inwestycja wymagała pozwolenia na budowę,

  • kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do budynku (lokalu) mieszkalnego, którego remont nie wymagał pozwolenia na budowę.

Za tytuł prawny uważa się m.in.: własność, umowę użyczenia, umowę najmu lub dzierżawy, inny stosunek zobowiązaniowy, z którego wynika prawo podatnika do korzystania z budynku (lokalu) mieszkalnego.

Oferta:

Nasza wiedza w dziedzinie rachunkowości, podatków, kadr i płac sprawia,

że nasi klienci mogą skupić się na rozwijaniu swojego biznesu.